Стратегиялық даму жоспары
2022-2025 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспарын іске асырудың негізгі мақсаттары:

• жұмыс берушілердің колледж түлектерінің жоғары сапалы білімі мен дағдыларын тану мақсатында білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ету жүйесін құру;
• колледждің техникалық және кәсіптік білімінің мазмұнын және құрылымын әлеуметтік әріптестердің өтініштеріне сәйкес келтіру;
• үздіксіз білім беру жүйесін құру;
*ұлттық және шетелдік басылымдарда ғылыми және аналитикалық мақалаларды жариялау жұмыстарын күшейту;
• халықаралық бағдарламалар бойынша колледж оқытушыларының біліктілігін арттыру бойынша жұмысты күшейту;
• үздік тәжірибешілер мен жұмыс берушілерге арналған оқу бағдарламаларын әзірлеуге және енгізуге қатысу.
Стратегияны іске асыру принциптері:
Колледж өзінің қызметін демократиялық қағидаттар, көшбасшылық басқарушылық, оның қызметі туралы сенімді деректерді талдау және барлық қызметкерлерді басқару үдерісіне тарту негізінде басқарушылық шешімдер негізінде қалыптастырады.
Колледждің ұстанымын нығайту және кеңейту үшін басқару саясатын қалыптастыруға инновациялық тәсіл қажет. Басқару саясатының негізгі мақсаты колледж дамуының стратегиялық міндеттерін шешетін адам ресурстарын сақтау, жаңарту және дамыту негізінде тұрақты және жоғары кәсіби профессор-оқытушылар құрамын құру болып табылады.
Басқару саясатын реттейтін қағидалар:
• жүйелілік – қызметкерлер құрамымен жұмыс істеу, тұрақты және инновациялық дамуды қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды тұрақты және үйлесімді жүзеге асыру;
• тиімділігі - жедел және сыртқы ортадағы өзгерістерге бейімделу;
• күрделілік - іс-әрекеттердің келісілуін қамтамасыз ету, олардың кадрлық қажеттіліктерін айқындау және жеңілдету, кадрлық резервті қалыптастыру;
• әлеуметтік бағыттылық - білікті медициналық көмек көрсету және әлеуметтік мүдде мен қызметкерлердің қажеттіліктерін қорғау;
• бірлік - қызметкерлердің сындарлы және толеранттылық өзара әрекеттесу мәдениетін сақтау;
• ашықтық - іске асырылған кадрлық саясат шараларының уақтылығы мен анықтығы, мұғалімдер мен қызметкерлермен «кері байланыс» жүйесін дамыту;
• инновациялық - адам ресурстарын басқарудың жаңа тетіктерін әзірлеу және енгізу, басқа оқу орындарының озық тәжірибесін пайдалану.

Қағидалар жүзеге асырылады:
- колледждің қызметіне сәйкес ғылыми болжамдардың негізінде, стратегиялық мақсаттарды әзірлеуде, оқытудың қазіргі заманғы әдістерін және процестерді басқаруға арналған;
- тиімді жұмыс істеу үшін қолайлы жағдай жасау және мамандарды даярлау сапасын басқару жүйесін үнемі жетілдіру.

Мақсаттарға жетудің негізгі бағыттары мен жолдары.

Негізгі міндет - 2023 жылға қарай отандық білім берудің халықаралық деңгейдегі позицияларын нығайту мақсатында жүйелі оқытудың жаңа сапасына қол жеткізу үшін орта буынның жоғары білікті мамандарын даярлауда колледждің жетекші ұстанымдарын нығайту және дамыту.

Колледждің 2025 жылға қарай стратегиялық пайымдауы:

- білім берудегі құзыреттілікке өту.
- жұмыс берушінің қажеттіліктерін ескере отырып, жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеу;
- білім сапасын тиімді басқару және оқу үдерісін басқару, қызметкерлерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру тетіктерін жетілдіру.
Колледж білім беру мен ғылымның толыққанды интеграциясы, білім беру, ғылыми-зерттеу және басқарушылық қызметтің барлық салаларында шығармашылық инновацияларға ұмтылады.
Стратегиялық даму шеңберінде колледждің бірегей ұйымдастырушылық және адами капиталы білім беру сапасы болып табылады, ол беделге ғана емес, тұрақтылыққа да елеулі үлес қосады.

Стратегиялық даму жоспары жүзеге асырылады 2023-2025 жылдар:

1. Кадрлық потенциалды қалыптастыру, жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеу және қызметтің басым бағыттарын жетілдіру, ұйымдық басқару құрылымын жетілдіру; біліктілікке бағытталған білім беру стандарттарын қалыптастыру және тарату, материалдық-техникалық базаны нығайту, өнеркәсіпте әріптестік және сараптамалық желіні қалыптастыру.
2.Профильді білім беруде жетекші орындарға кіру; Аймақ пен елдің мүдделеріне нақты назар аудара отырып, бәсекеге қабілетті ортаға бейімделу деңгейі жоғары мамандарды халықаралық деңгейде дайындау.